Obchodné podmienky

 

1 .Všeobecné ustanovenia

1. Tieto veobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvnch strán vyplvajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

I. Základné údaje Predávajúcim:

HU-ZA s. r. o.
Sládkovičova 201/18
914 41 Nemšová
Slovensko

IČO: 47418206

DIČ: 2023862258

IBAN: SK93 0900 0000 0050  4721 8632

zapísaný OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 28850/R

Kontaktné údaje:
tel: +421 905 158 449
e-mail: objednavky@hyalutidin.sk
(
alej len "správca")
a
kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

2. Spôsob objednávania
Objednávku tovaru je možné urobiť on-line priamo na našej stránke. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu v kontaktoch.

V objednávke uveďte presný názov výrobku, veľkosť tovaru, počet objednaných kusov, balenie, vaše meno, presnú adresu a telefónne číslo. V prípade nejasností nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu, telefónneho čísla, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári.

 

3. Dodacie a platobné podmienky
Balíky doručujeme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti 123 kuriér.
Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň. Obdržanie objednávky vždy potvrdíme e-mailom, telefonicky alebo sms najneskôr do 24 hodín v pracovné dni. Ak nedostanete od nás potvrdenie vašej objednávky, znamená to, že sme ju nedostali.

Doručenie v rámci SR:
Kuriér doručí balík zvyčajne v priebehu  2 pracovných dní.

Doručenie v rámci ČR:
Kuriér doručí balík zvyčajne v priebehu 3 – 4 pracovných dní.

V prípade, že si tovar želáte doručiť mimo územia SR alebo ČR, kontaktujte nás prosím emailom vopred.

Tovar je dodávaný za ceny uvádzané v našom e-shope, k uvedeným cenám je pripočítané poštovné podľa platného cenníka spoločnosti 123 kuriér. V prípade, že si zvolíte platbu vopred prevodom na účet, tovar Vám bude odoslaný po pripísaní sumy na náš účet. Ak nebude objednávka uhradená do 72 hodín, bude automaticky stornovaná.  Pri objednávke nad 100€ poštovné neúčtujeme v rámci územia SR. Pri objednávke mimo územia SR účtujeme poštovné  aj prípade objednávky nad 100€  podľa platného cenníka 123 kuriér. V zásielke je priložený daňový doklad (faktúra).

Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne (osobný odber) po telefonickom alebo emailovom dohovore na adrese:

 Fraňa Mojtu 14, 949 01 Nitra  v čase 8:30 do 16:00. Na mieste je možná iba platba v hotovosti.

Storno objednávky je možné maximálne do hodiny od objednania.

Nezodpovedáme za:
- oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou
- za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou
- oneskorené dodanie zavinené nesprávne udanou adresou príjemcu

 

4. Záručné podmienky
Na každom balení výživového doplnku je vyznačená minimálna trvanlivosť, t.j. dátum do ktorého je potrebné daný prípravok skonzumovať. 

Na ostatný tovar, okrem výživových doplnkov, je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Doklad o kúpe (faktúru) si vždy starostlivo uschovajte. Pri reklamácii ho predložte. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od kuriérskej služby alebo osobnom prevzatí na adrese uvedenej vyššie (osobný odber). Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka.

 

5. Reklamácie
Pred prevzatím a zaplatením zásielky si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať, môže sa totiž stať, že pracovníci prepravnej spoločnosti poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená a neprevzali ste ju, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom alebo telefonicky.

Nenesieme zodpovednosť za poškodenie zavinené doručovateľom, viditeľne poškodený tovar nepreberajte!

Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady. Ak je tovar naďalej používaný s vadou, následkom čoho vznikne jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia uznaná. Reklamácia tiež nebude uznaná aj v prípade, že bol kupujúci neuváženým konaním rozhodnutý predmetnú vec kúpiť (napr. nevyhovujúca chuť, príchuť).

 

6. Doba na vybavenie reklamácie
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch e-mailom alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Pri reklamácii sa v prvom kroku závada na výrobku odstráni. Ak odstránenie nie je možné, máte nárok na zníženie ceny alebo výmenu tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

 

7. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru
Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
- predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. výživové doplnky.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých položiek) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu

Fraňa Mojtu 14, 949 01 Nitra

Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Tovar môžete vrátiť aj osobne na adrese našej prevádzky. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

 

8. Ochrana osobných údajov
Za účelom vybavenia vašej objednávky si musíme uložiť vaše osobné údaje. Poskytnutie údajov je z vašej strany dobrovoľné. Vyplnením objednávacieho formulára dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením vašich osobných údajov do našej databázy. Kedykoľvek máte právo písomne tento súhlas odvolať.

Späť do obchodu